Regulmin E-porady, porady drogą elektroniczną

 1. Usługa E-PORADY, Porady Drogą Elektroniczną świadczona jest za pośrednictwem serwisu internetowego WWW.BDP.PL przez Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy Sp z o.o., ul. Jagiellończyka 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ( zwaną dalej Usługodawcą, lub Biurem ) NIP 599-28-17-036, Regon 211269463, KRS 0000164439,e-mail: biuro@bdp.pl, tel +48 95 7364-712 do 715 , fax wew. 22
 2. W ramach E-PORADY Biuro Doradców Podatkowych świadczy usługę polegającą na udzielaniu porad podatkowych i sporządzaniu opinii podatkowych, zobowiązując się do rzetelności i należytej staranności oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym;
 3. Warunkiem korzystania z formularza E-PORADY jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Klient w celu uzyskania porady drogą elektroniczną (E-PORADY) przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w serwisie zapytanie opisujące w sposób wyczerpujący i precyzyjny stan faktyczny zagadnienia oraz swoje dane kontaktowe , niezbędne do dalszego kontaktu i wykonania usługi.
 5. Po otrzymaniu zapytania prze Biuro , Klient w ciągu 2 dni roboczych otrzyma zwrotną informację na podany adres e-mail, czy zagadnienie leży w zakresie usług świadczonych przez Biuro, informację o warunkach zrealizowania usługi, wysokości przewidywanego wynagrodzenia za usługę, w zależności od stopnia skomplikowania i czasochłonności, terminie jej wykonania oraz ewentualne dodatkowe pytania dotyczące zagadnienia , lub dokumenty w formie scanu, faksem , lub pocztą, umożliwiające sporządzenie prawidłowej opinii.
 6. W przypadku zgody na zaproponowane warunki wykonania usługi, Klient dokonuje płatności wskazanej kwoty na rachunek bankowy Biura Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy Sp z o.o., co stanowi o zawarciu przez Strony umowy o świadczenie usług porady drogą elektroniczną, akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz zgodę na otrzymanie porady na wskazany adres e-mail, odebranie porady w siedzibie Usługodawcy, lub w innej umówionej formie.
 7. Usługa E-PORADY wykonywana jest na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji i danych, z uwagi na to Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne, bądź niezgodne przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego sprawy.
 8. Uzgodniony termin wykonania usługi biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy biura, a w przypadku, gdy sporządzenie opinii wymaga dostarczenia przez Klienta dodatkowych wyjaśnień, czy dokumentów termin wykonania usługi rozpoczyna swój bieg z chwilą ich otrzymania przez Biuro.
 9. Za moment wykonania usługi uważa się przesłanie Klientowi odpowiedzi pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail, lub poinformowanie Klienta w formie e-mail o gotowości przekazania opinii w formie wskazanej przez Klienta.
 10. Biuro nie świadczy usług w soboty, niedziele, dni świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy , a terminy udzielenia odpowiedzi ulegają w tym czasie zawieszeniu.
 11. W przypadku wyraźnego żądania, Usługodawca po wykonaniu umowy wyśle na adres wskazany przez Klienta pocztą fakturę VAT za wykonaną usługę. Jednocześnie klient upoważnia Biuro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. Umowa o świadczenie usług porady droga elektroniczną E-PORADA wygasa z chwilą wykonania E-PORADY przez Usługodawcę i po zapłacie wynagrodzenia przez Klienta.
 13. Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu E-PORADY. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia na stronie serwisu WWW.BDP.PL.
 14. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu oraz powstałe z przerw w dostępie do serwisu, spowodowanych działaniem sił wyższych i niezależnych od Biura.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług doradztwa drogą elektroniczną oraz do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji E-PORADY na podstawie niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.